Rodochrozit / Rhodochrosite, Banská Štiavnica, Slovensko

UNDER CONSTRUCTION