Pyrit / Pyrite, Hnusta - Mutnik, Slovensko, 11x13cm xx az 1 cm

UNDER CONSTRUCTION